??NG PH??NG Y QUáN

CHúC M?NG N?M ?INH D?U

   Ai ch? bi?t d?u là ch? con gà, ai ?? n?m d?u là c?m tinh con gà.

   H?ng ngày quan sát ?àn gà thì th?y b?t ??u báo sáng cho dan làng là chú gà tr?ng. Sau ??n ?àn gà con theo m? ?i ki?m m?i c?n m?n, ch?m ch? t?t c? vì con. Ki?m ???c con giun, con d? l?i c?c c?c g?i ?àn con ??n chia s?. Khi th?y trên tr?i có chú di?u hau thì cánh m? xòe ra ?? b?o v? ?àn con. Gà tr?ng thì ch?y quanh kêu ?m ? nh? có y d?a k? thù, xua sao ???c khi kh?ng ?? s?c r?n ?è qu?. Tr?a hè hay ?êm ??ng ti?ng tre k?o k?t hay ti?ng d? xào x?c cùng hòa ti?ng à ?i c?a bà m? ru con ?i vào gi?c m?ng :

                                                “ Con gà c?c tác c?c te

                                            Nó ?? ra tr?ng nó khoe tr?ng tròn

                                                   ?p r?i nó n? thành con

                                            ?n cho béo tròn nó l?i c?c te “

   à ?i ?ó c?ng là quá trình simh tr??ng c?a gà, vòng ??i kh?ng dài nh?ng c?ng hi?n cho ??i thì l?n, lúc s?ng thì báo sáng và c?p tr?ng b?i b? cho m? tr? m?i sinh. Gà tr?i m?t ?? chan cao giúp ng??i vui trong các l? h?i nh?ng c?ng làm ng??i sa ?à vào cá c??c tan c?a nát nhà. Gà ác t?o li?u thu?c b? cho ng??i già, tr? em và các anh ch? chán c?m l?i tìm ??n bát ph? gà ng?t ngào giàu dinh d??ng.

   Các vua chúa c?ng mê bát canh sam, canh y?n t? n??c h?m gà

   V? tam linh khi ta hóa ki?p cho gà qua 2 l?n n??i s?i gà ???c b?y trang tr?ng trên bàn th? vái t? tiên v?i th?n linh. Nh?ng bu?i liên hoan ti?c tùng ít khi v?ng bóng gà kh?a than trên mam, nhi?u ng??i mu?n t? ra sành ?i?u c?m c? ?ùi gà nhai ng?u nghi?n. Cu?c ??i lu?n có m?t ph?i và trái. Khi gà v?ng ch? nhà c?ng b?i b?p, b?i v??n rau cay trái làm ng??i phi?n lòng thì bao c?ng hi?n có th? b? quên l?ng. Nh? v?y ai c?m tinh con gà  (sinh vào nh?ng n?m …1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029…) r?t ?áng t? hào. N?m nay là n?m ?inh d?u s?n h? h?a là l?a d??i núi. D?u thu?c hành kim (ph?) kim t??ng sinh v?i th?y (th?n) kim t??ng kh?c v?i m?c (can), c?n c?n th?n v?i b?nh ???ng h? h?p ??y.

   ??ng ph??ng y quán chúng t?i g?n 50 n?m qua ???c ph?c v? các tu?i v?i các lo?i ty s?u d?n m?o thìn t? ng? mùi than d?u tu?t h?i ??u ???c s? giúp ?? h? tr? c?a m?i ng??i ? m?i l?a tu?i, chúng t?i v? cùng bi?t ?n r?t mong n?m ?inh D?u m?i ng??i c?n m?n th??ng yêu ?ùm b?c “ gà cùng m?t m? ch? hoài ?á nhau “ .Dù s?ng dài hay ng?n nh?ng có ích cho ??i m?i lúc m?i n?i ??u ?áng quy ph?i kh?ng ??

   Xin kính chúc m?i ng??i s?c xung m?n nh? gà tr?i lu?n sung s??ng nh? gà m? sau gi? ?? tr?ng, gia ?ình sum v?y nh? gà m? bên ?àn gà con.

 

 

                                                                                                      Xuan ?inh D?u.
hairtrade braehead phone number brazilian human hair extensions human hair extensions expression hair extensions colour chart aliexpress 360 frontal wigs hair wigs hairstyles for little girls with short hair russian hair extensions for sale hair wigs